Werking

Het kantoor streeft maximale duidelijkheid en transparantie na in de samenwerking met haar cliënten.

Het mandaat van advocaten is stilzwijgend, wat concreet inhoudt dat er van wordt uitgegaan dat, wanneer een advocaat een dossier ter harte neemt, hij verondersteld wordt hiertoe te zijn gemandateerd door de klant.

De cliënt bevestigt door het aangaan van de samenwerking navolgende modelovereenkomst, waarvan hij geacht wordt kennis te hebben genomen.

De tarifering van de onkosten- en erelonen geschiedt volgens de hierna vermelde tarieven.

Modelovereenkomst

Informatie

De advocaat informeert de cliënt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop en de behandeling van zijn zaak, op redelijke basis.

De cliënt geeft stipt gedurende de duur van het mandaat alle nuttige informatie aan de advocaat, desgevallend op diens verzoek.

Beroep op derden.

2.1. Buiten de gebruikelijke taken van de advocaat, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten.

2.2. Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht dat een beroep wordt gedaan op een deurwaarder of een vertaler, dan laat de cliënt de keuze aan de advocaat.

2.3. Voor een beroep op andere derden (notaris, accountant, expert) pleegt de advocaat overleg met de cliënt.

3. Kosten en ereloon

3.1. De staat van de advocaat bestaat uit diens (kantoor)kosten, diens ereloon, de gerechtskosten en de uitgaven.

3.2. De kosten die de advocaat heeft voorgeschoten worden doorgerekend aan de cliënt (gerechtsdeurwaarder, griffie, vertalers, openbare instanties, parket) en worden beschreven in de staat van kosten en ereloon van de advocaat.

3.3. Het ereloon omvat de vergoeding voor de geleverde diensten en wordt berekend zoals voorzien onder ‘erelonen en onkosten’

de globale staat van de advocaat wordt, behoudens wanneer de wet anders voorziet, gefactureerd en er dient derhalve BTW op te worden betaald.

3.4. De advocaat kan voor aanvang en tijdens de behandeling van een zaak voorschotten vragen, die op de totale eindstaat in mindering worden gebracht.

De advocaat zal hierbij handelen cfr randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr 47/2013 (ET 0124.411) dd 20.11.13

3.5. In de gefactureerde eindstaat van de advocaat wordt de BTW volledig verrekend.

3.6. De voorschotten dienen door de cliënt binnen de 14 dagen te worden betaald. De advocaat is gerechtigd geen prestaties te verrichten of zijn prestaties te staken zolang de gevraagde voorschotten niet zijn volstort.

3.7. Behoudens protest binnen de 14 dagen wordt de cliënt geacht met het voorschot akkoord te zijn.

3.8. Op alle openstaande voorschotten of eindstaten is de cliënt gehouden tot de wettelijke rente vanaf datum aanmaning van de advocaat.

De professionele cliënten zijn gehouden tot de conventionele rente en een forfaitaire verhoging van 10 %.

4. Derdengelden.

4.1. De advocaat stort de gelden welke hij voor de cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk door. Indien dit niet mogelijk is dan behoort de advocaat de cliënt gemotiveerd op de hoogte te brengen.

4.2. de advocaat mag de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de klant aanwenden ter delging van zijn staat of zijn provisies mits hij de klant hiervan op de hoogte brengt, onafgebroken de mogelijkheid voor de cliënt om de staten van de advocaat te betwisten.

4.3. De advocaat stort de gelden die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo spoedig als mogelijk door.

5. Aansprakelijkheid.

5.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid.

De cliënt is akkoord en aanvaardt dat de vergoeding voor eventuele beroepsfouten van de advocaat beperkt is tot het dekkingsbedrag van de verzekering.

5.2. Zo de verzekering geen dekking verleent , zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt tot een maximum van 2.500 €.

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1. De cliënt kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door de advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat alsdan aan de cliënt over met de verrekende prestaties tot aan einde mandaat.

6.2. Op eerste verzoek bezorgt de advocaat de stukken van het dossier terug aan de cliënt.

6.3. De advocaat kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

7. Toepasselijk recht en geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten daartoe voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking bij de rechtbank van de woonplaats van de advocaat of bij de daartoe bevoegde instantie bij de orde Der advocaten.

Erelonen en onkosten

1. BASIS – ERELOON

1.1. Het ereloon van de advocaat wordt begroot aan de hand van een uurtarief dat vooraf met de cliënt wordt besproken.

De aard van de zaak, het belang , de complexiteit , de hoogdringendheid en de specialisatie kunnen aanleiding geven tot het optrekken van het ereloon.

1.2. In het ereloon zitten de effectief gepresteerde uren vervat, w.o. consultaties met cliënt en/of derden, redactie besluiten, opstel verzoekschriften en dagvaardingen, telefoons, mailverkeertijd, adviesverlening, dossierstudie, pleidooien, vacaties (tijd voor verplaatsingen en wachttijden enz.), alsmede bijzondere en niet duidelijk aanwijsbare kosten om de advocaat in staat te stellen zijn dienstverlening te optimaliseren (organisatie kantoor, bijscholing, enz.)

1.3. Voor incasso zal de advocaat steeds pogen de factuur volledig door de cliënt te laten recupereren.

Het ereloon van de advocaat bestaat dan uit de van de debiteur gerecupereerde renten, verhoging, eventueel rechtsplegingsvergoeding (in geval van procedure), verhoogd met de BTW.

Deze werkwijze is voorbehouden voor incasso en zo dit redelijkerwijze en in acht genomen de deontologische e.a. verplichtingen van de advocaat, mogelijk is.

Deze werkwijze is streefmatig en bindt de advocaat niet zodat andere wijzen van vergoeding kunnen worden overeengekomen.

1.4. Voor overige procedures mbt de recuperatie van gelden (schadevergoedingen van allerlei aard) kiest de advocaat zelf de wijze van berekening van zijn ereloon en bepaalt de advocaat of het ereloon wordt berekend per uur, dan wel percentsgewijs op het bedrag van de vordering.

1.5. Zo de advocaat de vergoedingswijze, berekend op het percent van de vordering verkiest, dan worden volgende percentages gehanteerd:

 • 15 % op de schijf tot 6.200 €;
 • 10 % op de schijf tussen 6.200 € en  49.600 €;
 • 8 % op de schijf tussen 49.600 € en  124.000 €;
 • 6 % op de schijf tussen 124.000 € en 250.000 €;
 • 4 % boven 250.000 €;

Deze bedragen kunnen, behoudens voor de eerste schijf, ingevolge billijke gematigheid , aangepast worden naar onderen igv bijzondere omstandigheden, w.o. klaarblijkelijk dilattoir verweer, overdreven eis, snelle regeling buiten procedure, klaarblijkelijk ongegronde vordering, geen betwisting, oninbare vordering.

De advocaat bepaalt of deze voorwaarden voorhanden en/of toepasbaar zijn en de maximale vermindering, behoudens andersluidend akkoord, beloopt op 50 %.

1.6. Het is de advocaat ook toegelaten , buiten de vergoeding per uur of de vergoeding naargelang de waarde van de zaak, naar eigen keuze te opteren voor de gemiddelde vergoeding per zaak van een bepaalde aard.

De advocaat verwijst hiervoor naar de door de Orde gepubliceerde tarieven.

1.7. Steeds zal de advocaat bij de berekening van zijn ereloon, per uur, naargelang de gemiddelde vergoeding naar aard van de zaak  of naargelang de waarde, rekening houden met de financiële draagkracht van de cliënt, hoogdringendheid, belang van de zaak, complexiteit van het dossier, het resultaat, de zijn ervaring, zijn specialisatie mbt bepaalde materies. Hierdoor kan het ereloon maximaal gereduceerd worden tot de helft, hetzij worden opgetrokken tot het dubbel.

2. KOSTEN

2.1. De kosten van een advocaat zijn de volgende:

 • Algemene kantoorkosten: deze hebben geen betrekking op een bepaalde zaak en zijn niet onmiddellijk aanwijsbaar doch onontbeerlijk voor de uitoefening van de taak (bvb huur, onroerende voorheffing, hypotheek, nutsvoorzieningen, herstellingen, verzekeringen, bibliotheek, permanente vorming, beroepsbijdragen, boekhouding, kantoormeubilair, poetsen, informatica en PC, representatie, drukwerk, beroepskleding, lonen sociale lasten personeel, enz.). Deze kosten zijn verrekend in het uurtarief.
 • Specifieke kantoorkosten: deze hebben betrekking op een bepaalde opdracht (dossier) en zijn onmiddellijk aanwijsbaar

2.2. De specifieke kosten met tarief per dossier worden hierbij beschreven:

 • Dossieropening                                                                   60 tot 100 €
 • Uitgaande brief                                                                    10 €
 • Uitgaande fax                                                                       4 € voor 1 pagina, 1 € voor volgende pagina’s)
 • Uitgaande mail                                                                    4 € voor 1 pagina, 1 € voor volgende pagina’s)
 • Ander tikwerk dan brief                                                     10 € pp
 • Vertalingen                                                                           uurloon
 • Aangetekende verzending                                                  5 € (per vel)
 • Kopies, scans                                                                         0,50 € pp
 • Kopies, scans kleur                                                               1,00 € pp
 • Verplaatsingen                                                                       0,75 €/km
 • Boekhouding                                                                           1,00 € per uitgaande verrichting
 • Telefoons, inkomend en uitgaand                                      2,00  €
 • Gerechtskosten                                                                       pm
 • Dossiereigen kosten                                                               pm
 • Archiveringskosten                                                                40,00 €

2.3. Bovenvermelde kosten worden door de advocaat aangerekend aan de cliënt voor de behandeling van zijn dossier.

3. FACTURATIE.

3.1. Alle prestaties van een advocaat, behoudens die voor dewelke de wet vrijstelling voorziet, dienen gefactureerd en zijn onderhevig aan BTW;

3.2. Navolgende factuurvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de advocaat en zijn cliênt, behoudens protest.

 1. De facturen voor de door de advocaat geleverde diensten zijn betaalbaar binnen de 2 weken, te Mol;
 2. Klachten en /of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit binnen de acht dagen na facturatie , waarna de prestatie en de factuur als aanvaard wordt beschouwd en de cliënt bindt;
 3. Bij gebreke aan correcte betaling is de cliënt automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van !% per jaar, alsmede een forfaitaire verhoging van 10%;
 4. De rechtbanken van het district Turnhout, inzonderheid het vredegerecht te Mol, zijn bevoegd voor alle geschillen;
 5. Huidige algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt, en worden daartoe opgenomen op de briefwisseling en op de facturen;
 6. De advocaat en zijn cliënt worden geacht te zijn overeengekomen cfr model en tarifiëring op de website, alsmede cfr huidige algemene voorwaarden;
OmschrijvingPrijs
Dactylo50 €
Verdediging50 €